زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۷ ۰۱:۳۳

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

نتایج سومین مرحله تست انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت آقایان ( جوانان و بزرگسالان ) در ماده های ۴٠٠ متر One lap ، ١٠/٠٠٠ متر،  ٣٠٠ متر، ۱/۰۰۰ متر ، ۲۰/۰۰۰ متر و ۱۰۰ متر  زیر نظر دقیق کادر فنی تیم ملی و داوران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ،  سومین مرحله تست انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت آقایان ( جوانان و بزرگسالان ) در ماده های ۴٠٠ متر One lap ، ١٠/٠٠٠ متر ، ٣٠٠ متر ، ۱۰/۰۰۰ متر ، ۲۰/۰۰۰ متر و ۱۰۰ متر با حضور بهمن محمد رضایی رییس فدراسیون اسکیت و سایر مسئولین فدراسیون روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه در آکادمی اسکیت مجموعه آزادی برگزار شد. نتایج  سومین مرحله تست انتخاب تیم ملی  اسکیت سرعت ( جوانان و بزرگسالان) به صورت ذیل می باشد:

-ماده ۴٠٠ متر One lap آقایان ( جوانان):

۱- کیارش شاه محمدی: ۳۳/۹۷۶

۲- محمد حسین حقیقت : ۳۴/۶۴۴

۳- محسن کاظمی : ۳۴/۷۲۴

۴- محد متین جعفری : ۳۵/۰۱۱

۵- یونس آقادادی : ۳۵/۱۰۳

۶- البرز دیوسالاری: ۳۵/۱۸۲

۷- امید اسکندر پور : ۳۵/۲۳۹

۸- کیان حیدر نتاج : ۳۵/۴

۹- امیر گورکی :  ۳۵/۴۷۱

۱۰- متین شکوهی : ۳۵/۴۷۴

۱۱- محمد نعمتی : ۳۵/۵۰۵

۱۲- مسیح استیکی: ۳۵/۹۰۸

۱۳- علیرضا باقری : ۳۶/۰۳۴

۱۴- امیر حسین افکاریان: ۳۶/۰۷۳

۱۵- آرمین جمال وطن : ۳۷/۰۴۴

۱۶- علیرضا خسروی : ۳۷/۲۲

۱۷- محمود کارگر : ۳۷/۵۲۸

 

– ماده ۴٠٠ متر One lap آقایان ( بزرگسالان):

۱- دانیال زارع : ۳۱/۹۹۶

۲- محمد عابدی : ۳۲/۱۵۷

۳- فرزاد مرادی :  ۳۲/۱۷۴

۴- پوریا قاسم پور:۳۲/۲۹۷

۵- ابراهیم ایروانی : ۳۲/۷۸۸

۶- رامین حامد : ۳۲/۷۹۵

۷- محمد جعفری : ۳۲/۹۳۲

۸- محمد امین حیدری: ۳۲/۹۹۸

۹- صالح رشیدی : ۳۳/۰۵۹

۱۰- امید مهذب نیا : ۳۳/۶۸۴

۱۱- محمد میرزا آغاسی : ۳۴/۲۶۵

۱۲- مجتبی ایزدی : ۳۴/۲۸۲

۱۳- محمد شیبانی : ۳۴/۳۴۲

۱۴- علی راوری: ۳۵/۶۳۲

۱۵- صائب احمدی : ۳۶/۵۲۲

۱۶- محمد کشانی ( DNS)

 

ماده ۱۰/۰۰۰ متر ( جوانان ) :

۱-محمد نعمتی: ۱۷:۴۱/۵۵

۲- کیارش شاه محمدی :  ۱۷:۴۲/۰۸

۳- یونس آقادادی :  ۱۷:۵۳/۷۸

۴- امید اسکندر پور :  ۱۷:۴۵/۱۶

۵- محسن کاظی :  ۱۷:۵۲/۱۹

۶- محمد متین جعفری :  ۱۷:۴۱/۷۸

۷- علیرضا خسروی : ۱۷:۴۳/۳۷

۸- محمود کارگر : ۱۷:۵۶/۷۶

۹- آرمین جمال وطن : ۱۷:۵۳/۹۷

۱۰- متین شکوهی ( DNF )

 

ماده ۱۰/۰۰۰ متر ( بزرگسالان ):

۱- محمد امین حیدری : ۱۶:۵۰/۱۸

۲- علی راوری : ۱۶:۵۰/۱۸

۳- محمد میرزا آغاسی : ۱۶:۵۳/۹۹

۴- مجتبی ایزدی : ۱۷:۰۲/۷۴

۵- امید مهذب نیا : –

۶- صائب احمدی : –

۷- محمد شیبانی :-

 

ماده ۳۰۰ متر نوجوانان بر اساس بهترین رکورد:

۱- البرز دیو سالار: ۲۷/۵۹۷

۲- کیان حیدر نتاج : ۲۷/۶۰۱

۳- محمد حسین حقیقت : ۲۸/۱۰۵

۴- امیر گورکی : ۲۸/۳۴۸

۵- علیرضا باقری : ۲۸/۳۷

۶- امیر حسین افکاریان : ۲۸/۴۸۶

۷- مسیح استیکی : ۲۸/۸۷۲

 

ماده ۳۰۰ متر بزرگسالان بر اساس بهترین رکورد:

۱- دانیال زارع: ۲۵/۷۶

۲- پوریا قاسم پور: ۲۶/۰۴۵

۳- محمد عابدی : ۲۶/۲۷۹

۴- فرزاد مرادی : ۲۶/۳۰۵

۵- ابراهیم ایروانی : ۲۶/۵۴۳

۶- محمد جعفری : ۲۶/۷۳۵

۷- رامین حامد: ۲۶/۸۸۳

۸- صالح رشیدی : ۲۶/۹۸۱

 

ماده ۲۰/۰۰۰ متر حذفی ( جوانان):

۱– کیارش شاه محمدی: ۳۸:۱۳/۲۵

۲- محسن کاظمی: ۳۸:۱۳/۵۵

۳- یونس آقادادی: ۳۸:۱۳/۸۲

۴- محمد متین جعفری : ۳۸:۱۷/۷۹

۵- امید اسکندر پور: ۳۸:۱۸/۰۷

 

ماده ۲۰/۰۰۰ متر حذفی (بزرگسالان):

۱- محمد امین حیدری: ۳۴:۱۳/۵۶

۲- محمد میرزا آغاسی: ۱۳:۱۴/۰۷

۳- مجتبی ایزدی : ۳۴:۱۵/۸۴

۴- علی راوری : ۳۴:۱۸/۰۷

 

ماده ۱۰۰ متر ( جوانان):

۱- مسیح استیکی : ۱۰/۵۳۳

۲- البرز دیو سالار : ۱۰/۵۶۷

۳- محمد حسین حقیقت : ۱۰/۷۱۶

۴- کیان حیدر نتاج : ۱۰:۸۷۸

۵- علیرضا باقری : ۱۱/۲۵۱

۶- امیر گورکی : ۱۱/۴۱۲

۷- امیر حسین افکاریان: ۱۱/۶۲۵

 

ماده ۱۰۰ متر ( بزرگسالان):

۱- فرزاد مرادی: ۹/۸۷۸

۲- محمد عابدی: ۹/۹۴۷

۳- دانیال زارع: ۱۰/۱۷۵

۴- پوریا قاسم پور: ۱۰/۱۷۵

۵- محمد جعفری: ۱۰/۱۸۹

۶- ابراهیم ایروانی : ۱۰/۲۰۱

۷- صالح رشیدی : ۱۰/۲۰۴

۸- رامین حامد: ۱۰/۲۸۲

 

ماده ۱۰۰۰ متر ( جوانان):

۱- کیارش شاه محمدی: ۱:۳۳/۹۷۸

۲- امید اسکندر پور: ۱:۳۴/۰۳۰

۳- البرز دیو سالار: ۱:۳۴/۲۹۳

۴- محمد نعمتی : ۱:۳۴/۷۱۹

۵- محمد حسین حقیقت: ۱:۳۵/۲۸۸

۶- یونس آقادادی: ۱:۳۵/۸۶۴

۷- محمد متین جعفری: ۱:۳۶/۶۸۷

۸- محسن کاظمی: ۱:۳۶/۸۷۶

۹- علیرضا خسروی: ۱:۳۸/۱۳۳

۱۰- کیان حیدر نتاج: ۱:۳۹/۰۱۹

۱۱- امیر گورکی: ۱:۳۹/۱۲۷

۱۲- علیرضا باقری: ۱:۳۹/۱۳۷

۱۳- امیر حسین افکاریان: ۱:۳۹/۱۶۱

۱۴- متین شکوهی: ۱:۳۹/۲۵۰

۱۵- مسیح استکی: ۱:۴۰/۶۶۷

۱۶- محمود کارگر: ۱:۴۲/۸۷۱

۱۷- آرمین جمال وطن: ۱:۴۴/۳۰۴

 

ماده ۱۰۰۰ متر ( بزرگسالان):

۱- پوریا قاسم پور: ۱:۲۸/۶۴۷

۲- محمد امین حیدری: ۱:۲۸/۶۴۸

۳- محمد عابدی : ۱:۳۰/۱۰۷

۴- فرزاد مرادی: ۱:۳۰/۳۳۳

۵- دانیال زارع: ۱:۳۰/۳۸۷

۶- رامین حامد: ۱:۳۱/۶۲۹

۷- امید مهذب نیا : ۱:۳۱/۷۲۵

۸- محمد میرزا آغاسی: ۱:۳۲/۰۴۲

۹- مجتبی ایزدی: ۱:۳۲/۶۸۳

۹- ابراهیم ایروانی: ۱:۳۳/۵۷۵

۹- محمد جعفری: ۱:۳۳/۸۱۸

۱۰- صالح رشیدی: ۱:۳۴/۱۸۳

۱۱- علی راوری: ۱:۳۴/۱۸۳

۱۲- صائب احمدی: ۱:۳۷/۹۶۶

۱۳- محمد شیبانی: (DNS)

 

 

 

 

۱۷:۴۱/۵۵