زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۰۴:۳۳

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

پیرو هماهنگی  های به عمل آمده سامانه پیامکی ۳۰۶۴  به  عنوان سامانه هواداری فدراسیون اسکیت در نظر گرفته شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، این فدراسیون سامانه پیامکی ۳۰۶۴  را به عنوان سامانه هواداران جامعه ی اسکیت  در نظر گرفت، لذا مقتضی است نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام و حداقل ۱۵۰۰ شماره تلفن همراه جامعه ی مخاطب را به فدراسیون ارسال نمایید.