زمان ارسال: پنجشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۳ ۱۰:۰۰

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

 جلسه ی هماهنگی و اعلام آمادگی در مسابقات لیگ و دسته جات آزاد روز ١٢اردیبهشت ماه در محل آکادمی اسکیت آزادی برگزار می شود.

جلسه ی هماهنگی و اعلام آمادگی در خصوص مسابقات لیگ و دسته جات آزاد سال ۹۷ در روز ۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:٠٠در محل آکادمی اسکیت آزادی برگزار خواهد شد. لذا از مربیان، سرپرستان و مسئولین کمیته سرعت استان دعوت به عمل می آید در این جلسه حضور بهم رسانند. تیم هایی که درخواست حضور و اعلام آمادگی در مسابقات لیگ را دارند مبلغ ۱/٠٠٠/٠٠٠ ریال به شماره حساب ٠١٠۵٧٧۴۴٣۶٠٠١ فدراسیون اسکیت واریز نمایند.