زمان ارسال: پنجشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۳ ۱۲:۱۵

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

مسابقات تست روز اول سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان در ماده یک دور (one Lap ) صبح روز پنجشنبه ٢٣فروردین ماه با حضور علیرضا نصیری دبیر فدراسیون اسکیت در آکادمی ملی اسکیت مجموعه آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، ‎نتایج تست روز اول سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان در ماده یک دور (one Lap ) صبح روز پنجشنبه ٢٣فروردین ماه به شرح ذیل می باشد: ١- شمیم رزاقی (مازندران)بامدت زمان : ٣٧/٨٢ ٢- نگین شیخی(خوزستان)بامدت زمان: ٣٨/١٣ ٣- مرجان تیموری(اصفهان)بامدت زمان: ٣٨/١٩ ۴- مهشاد جعفرخواه(مازندران) بامدت زمان: ٣٨/۴٢ ۵- ملیکا منوچهری راد(تهران)با مدت زمان: ٣٨/۶٩ ۶- تمیلا رحیمی(اصفهان)بامدت زمان: ٣٨/٨۵ ٧- نازنین فخرایی(خراسان رضوی) بامدت زمان: ٣٨/٩٢ ٨- کیمیا دهدشتی(خوزستان)بامدت زمان : ٣٩/٣٨ ٩- مهشید کیایی(تهران)بامدت زمان: ٣٩/۴٧ ١٠- یگانه دخت جواهریان(اصفهان) بامدت زمان: ٣٩/۴٨ ١١- ریحانه فرشاد(تهران)بامدت زمان: ۴٠/٠۶ ١٢- لعیادهقانی(اصفهان)بامدت زمان : ۴٠:۵٩ ١٣- فاطمه قربانی(چهارمحال بختیاری) با مدت زمان: ۴٠/٧٠ ١۴- نازنین ادبی ( خراسان شمالی) با مدت زمان: ۴٠/٨٣ ١۵- فاطمه رشیدی( کرمان) با مدت زمان : ۴١/٢۶ ١۶- کوثر حیدریان (سمنان)بامدت زمان: ۴١/٨٢ ١٧- پردیس امین( اصفهان)بامدت زمان: ۴٣:٣۴ ١٨- صدف بهرامی(کرمانشاه)بامدت زمان: ۴٣/٣٩ ١٩- مریم جزینی(اصفهان)بامدت زمان: ۴٣/٩١