زمان ارسال: جمعه ۱۳۹۷/۱/۲۴ ۰۱:۳۹

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

مسابقات تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت بزرگسالان (بانوان) در ١٠٠٠متر انفرادی صبح روز جمعه ٢۴فروردین ماه در آکادمی اسکیت استادیوم آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، ‎نتایج تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت بزرگسالان ( بانوان) در ١٠٠٠ متر انفرادی صبح روز جمعه٢۴ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:

١- نیلوفر مردانی(تهران) بامدت زمان: ١:٣۶/۶۶٩ ٢- نگین دادخواه(تهران) بامدت زمان: ١:٣٧/٨٧٨ ٣- نهال مقدم رحمانی(تهران) با مدت زمان: ١:٣٨/۵٢۶ ۴- یکتا محسنی(تهران) با مدت زمان: ١:٣٩/٣٣۶ ۵- – زهرا مظفری(البرز) با مدت زمان: ١:٣٩/٨٧٧ ۶- درسا شهریاری(البرز) بامدت زمان: ١:۴٣/٩۴۵ ٧- ثریا عسگری(یزد) با مدت زمان: ١:۴۴/٧۵۵ ٨- آناهیتا تاتاری(گلستان)بامدت زمان: ١:۴۶/٧١۴ ٩- شبنم عرب(تهران) بامدت زمان: ١:۴٧/۴۵۵ ١٠- فاطمه اسدی(خراسان رضوی) با مدت زمان: ١:۴٨/۴۴۶ ١١- نیلوفر امامی(البرز) با مدت زمان: ١:۴٨/٨۶۶ ١٢- طوبی مرتضوی نژاد(اصفهان) با مدت زمان: ١:۴٩/٠۴۵ ١٣- مهسا انصاری(اصفهان)با مدت زمان: ١:۴٩/٢۶٨ ١۴- مهسا عبدالباقی(اصفهان) با مدت زمان: ١:۵١/١١٢ ١۵- فاطمه سالاری(کرمان)بامدت زمان: ١:۵۴/٢٠۵ ١۶- هانیه احمدی (مرکزی)بامدت زمان: ٢:٠٣/۶٠۴