زمان ارسال: جمعه ۱۳۹۷/۱/۲۴ ۱۱:۰۶

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

مسابقات نهایی تست روز دوم سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان ( بانوان) در ١٠٠٠ متر انفردای صبح روز جمعه ٢۴ فروردین ماه در آکادمی اسکیت استادیوم آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، ‎نتایج نهایی تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان ( بانوان) در ١٠٠٠ متر صبح روز جمعه ٢۴فروردین ماه به شرح ذیل می باشد: ١- شمیم رزاقی (مازندران)بامدت زمان : ١:۴١/٢٠٣ ٢- نگین شیخی(خوزستان)بامدت زمان: ١:۴١/۵٧٠ ٣- ملیکا منوچهری راد(تهران)با مدت زمان: ١:۴١/٩۶٩ ۴- ٩- مهشید کیایی(تهران)بامدت زمان: ١:۴٣/۶٠٧ ۵- یگانه دخت جواهریان(اصفهان) بامدت زمان: ١:۴۴٠/١٣٢ ۶- مرجان تیموری(اصفهان) بامدت زمان: ١:۴۴/۶٢١ ٧- ۶- تمیلا رحیمی(اصفهان)بامدت زمان: ١:۴۵/٢٨۶ ٨- نازنین فخرایی(خراسان رضوی) بامدت زمان: ١:۴۵/٢٨۶ ٩- – کیمیا دهدشتی(خوزستان) بامدت زمان : ١:۴۵/٨٠٧ ١٠- لعیادهقانی(اصفهان)بامدت زمان : ١:۴٧/۴١٩ ١١- فاطمه قربانی(چهارمحال بختیاری) با مدت زمان: ١:۴٨/٨۴۴ ١٢- مهشاد جعفرخواه(مازندران) بامدت زمان: ١:۵١/۴۶٧ ١٣- کوثر حیدریان (سمنان) بامدت زمان: ١:۵٣/٩٨٣ ١۴- مریم جزینی(اصفهان) بامدت زمان: ١:۵۴/٩٨٨ ١۵- پردیس امین( اصفهان) بامدت زمان: ١:۵۵/٢۴٩ ١۶- فاطمه رشیدی( کرمان) با مدت زمان : ١:۵۵/٩٩١ ١٧- ریحانه فرشاد(تهران)بامدت زمان: ١:۵۶/١۵٣ ١٨- نازنین ادبی ( خراسان شمالی) با مدت زمان: ١:۵٧/٢٢٩ ١٩- صدف بهرامی(کرمانشاه)بامدت زمان:١:۵٩/١٢١